Stále přidáváme zboží do e-shopu. Pokud něco nenajdete. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Obchodní podmínky obchodu

AUŘEDNÍK LOŽISKA s.r.o.

platné od 1.1.2023

 

Úvodní ustanovení:

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) společnosti  Auředník ložiska s.r.o. upravují v souladu s ustanovením §1751 zákona č. 89/2012 Sb.-Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené v rámci běžného prodeje nebo prostřednictvím E-shopu.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Pro vztahy prodávajícího a kupujícího je rozhodující znění Podmínek ke dni uzavření kupní smlouvy.

Podmínky zohledňují rozdílná práva a povinnosti pro kupující SPOTŘEBITELE a kupující PODNIKATELE

Pokud je ve Smlouvě výslovné ujednání odlišné od těchto Podmínek, má přednost toto ujednání.

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v "Podmínkách zpracování osobních údajů", které naleznete na tomto odkaze.

Definice:

Prodávající: společnost AUŘEDNÍK LOŽISKA s.r.o., se sídlem Havlíčkova 77, 267 01 Králův Dvůr, IČO 27114449, DIČ CZ27114449, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C97318. 

Kupující Spotřebitel: fyzická osoba která při nákupu jedná mimo rámec obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (par.419 zák.89/2012Sb).

Kupující Podnikatel: osoba/společnost zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající podle zvláštních předpisů (svobodná povolání, advokacie..), osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.(par.420 zák.89/2012 Sb).

Běžný prodej: prodej prostřednictvím našich poboček bez využití e-shopu.Probíhá osobně nebo zasláním objednávky ze strany Kupujícího Prodávajícímu.

Prodej přes e-shop: obchod uzavřený v rámci webového rozhraní https://eshop.loziskaaurednik.cz.

Zboží: vše, co je nabízeno Prodávajícím k prodeji prostřednictvím běžného prodeje nebo e-shopu.

 

Faktura: daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.

 

Objednávka a prodej zboží:

Běžný prodej - k objednání zboží dochází osobně, e-mailem, telefonicky. Kupní smlouva je uzavřena ve chvíli doručení potvrzení objednávky Kupujícímu, případně okamžikem předání zboží "přes pult".

Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost za informace předané kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy (informace v popisu výrobku, cenících či předané ústně), dokud tyto informace nejsou uvedeny v písemné neodvolatelné nabídce, potvrzené objednávce či uzavřené kupní smlouvě.

Prodej přes e-shop:

Pro vytvoření objednávky není nutná registrace.

objednávka vzniká označováním vybraného Zboží tlačítkem "Přidat do košíku" na webovém rozhraní https://eshop.loziskaaurednik.cz. V průběhu vytváření Objednávky jsou automaticky doplňovány informace o ceně za zboží, za dopravu (dle vybraného způsobu dopravy).

Kupující musí správně vyplnit své identifikační a kontaktní údaje, důležité pro správné vystavení Faktury (v případě podnikatele je to i IČO, případně DIČ), a údaje pro správné doručení Zboží – jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a kontaktní e-mailovou adresu. Údaje uvedené Kupujícím jsou považovány za správné a pravdivé.

V případě vytvoření uživatelského účtu je třeba vždy kontrolovat správnost a aktuálnost předvyplněných údajů.

V průběhu tvorby návrhu Objednávky lze až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ je Objednávka vytvořena. Odesláním Objednávky automaticky souhlasíte s obchodními podmínkami, bez toho nelze Objednávku dokončit. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány.

Kupní smlouva je vytvořena v okamžiku, kdy na elektronickou adresu Kupujícího je zasláno Potvrzení o přijetí Objednávky s její rekapitulací.

Mohou nastat i případy, kdy nebude možno vytvořenou Objednávku vyřídit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné, není dostupný požadovaný počet kusů Zboží, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, dojde k poškození zboží před jeho odesláním. Automaticky potvrzenou Objednávku není Prodávající povinen vyřídit ani v případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky byla uvedena zjevně chybná Cena. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena výrazně neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nelze Objednávku vyřídit, bude Kupující kontaktován a bude mu zaslána nabídka na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující tuto pozměněnou nabídku potvrdí.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Smlouva je závazek prodávajícího dodat kupujícímu jím objednané zboží a závazek kupujícího za toto zboží zaplatit dohodnutou cenu.

 

Při přímém prodeji Smlouva vzniká okamžikem předání zboží "přes pult" .

V ostatních případech Smlouva vzniká doručením potvrzení přijetí Objednávky Kupujícímu na elektronickou adresu.

Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Součástí Smlouvy jsou vždy tyto Podmínky ve znění ke dni uzavření Smlouvy.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Vzniká na základě registrace v rámci E-shopu.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je povinností Kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese za to Prodávající žádnou odpovědnost.

Uživatelský účet je osobní, a Kupující není tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

Uživatelský účet může Prodávající jednostranně zrušit, a to zejména v případě, když jej Kupující více než rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Cena Zboží je uvedena v aktuální nabídce, buď v e-shopu nebo v individuální nabídce při přímém prodeji. Skládá se z ceny bez DPH a DPH. Tato cena již obsahuje veškeré poplatky stanovené zákonem (recyklační, autorské).

Cena za dopravu je částka, kterou bude Kupjjící hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení. Závisí na zvoleném druhu dopravy, hmotnosti a velikosti zásilky.

Celková cena je cena za celou objednávku včetně dopravného.

Platební podmínky:

běžný prodej – v hotovosti či platební kartou ihned při převzetí zboží "přes pult". Kupující obdrží daňový doklad.

Běžný prodej obchodním partnerům – bezhotovostním převodem s dohodnutou splatností faktury (primárně 14 dní).

E-shop a odstatní běžný prodej – platba možná nejpozději při převzetí zboží – v hotovosti či platební kartou při osobním odběru, kartou při objednání zboží (platební brána .............), na dobírku, nebo dopředu zálohovou fakturou se splatností max. 14 dní, její uhrazení je podmínkou pro vydání zboží.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu, pokud jej má Kupující vytvořen.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího dnem připsání fakturované částky v plné výši na účet Prodávajícího v případě platby bankovním převodem, v ostatních případech okamžikem provedení platby.

Dodání zboží:

Přímý prodej je uskutečněn okamžikem předání zboží "přes pult" a úhradou v některé z našich poboček.

Dodání objednaného zboží prostřednictvím přepravní služby - Zboží se dodává na dodací adresu uvedenou v objednávce. Za chyby v dodávkách, vzniklé z důvodu chybných identifikačních údajů nese odpovědnost kupující.

Pokud je zboží skladem, je obvyklá dodací lhůta dodání zboží do 5ti pracovních dní. V ostatních případech dle domluvy.

Osobní odběr – je možný na některé z našich kamenných poboček, pokud je na pobočce skladem.

Osobní odběr na výdejních místech našich smluvních partnerů – Zásilkovna, Parcel-shop.

Zaslání zboží na dohodnutou adresu – našimi smluvními partnery pro zasílání zboží je GLS, Zásilkovna. Toptrans.

Zásilky nad 10kg nelze zasílat službou Zásilkovna.

Zásilky nad 40kg, které nelze rozdělit do více balíků, lze poslat pouze s využitím služeb TOPTRANS nebo vlastní dopravou, dle dohody.

Zásilky nad 50kg, přesahující standardní rozměry či paletové zásilky lze poslat pouze s využitím služeb Toptrans. V tomto případěje cena za dopravu kalkulovna individuálně a zákazníkovi je oznámena před odesláním zboží.

Objednávka je splněna okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

Po převzetí Zboží od dopravce je povinností Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího Zboží od dopravce převzít.

V případě, kdy Kupující poruší svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů poškození obalu, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží Kupující nepřevezme, není považováno za akt odstoupení od Smlouvy. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy Kupujícím. Pokud se Prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Kupujícímu toto odstoupení doručí. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok Prodávajícího na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností Kupujícího nahradit náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Nebezpeční škody na Zboží na Kupujícího přechází v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy Zboží nepřevezme, s výjimkou případů nepřevzetí kvůli poškození obalu, přechází nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy Kupující měl možnost Zboží převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nese Kupujcí veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

Odpovědnost za vady, reklamace

Řídí se příslušnými právními předpisy.

 

Prodávající odpovídá, že zboží při převzetí nemá vady,

má vlastnosti, které si strany ujednaly, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které byly uvedeny u popisu Zboží, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat,

je vhodné pro účely, které pro jeho použítí Prodávající uvádí nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé,

odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předloze, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku nebo předlohy,

je v odpovídajícím množství a hmotnosti,

splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy.

Kupující zboží prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Případnou vadu oznámí prodávajícímu co nejdříve.

Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel.

Prodávající poskytuje záruku na Zboží Kupujícímu – Spotřebiteli po dobu 24 měsíců ode dne prodeje zboží, Kupujícímu-Podnikateli dobrovolně po dobu 12 měsíců ode dne prodeje Zboží.

 

Reklamace:

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Konkrétní postup a další ujednání jsou obsaženy v Reklamačním řádu společnosti Auředník ložiska s.r.o.

Změna, ukončení a odstoupení od smlouvy

Změna

Změna objednávky je závazná v okamžiku potvrzení změny objednávky Prodávajícím. Změna objednávky je možná jen do okamžiku předání zboží přepravci.

Zrušení:

Úplné zrušení již potvrzené objednávky ze strany kupujícího je možno sankcionovat storno-poplatkem až do výše 10% z ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy:

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží se stane nedostupným, v případě, že dojde k výrazné změně kupní ceny, kdy tato cena nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky, v případě, že v objednávce byla nedopatřením uvedena chybná cena – v takovém případě je kupujícímu nabídnuta změna objednávky za standardní cenu.

Prodávající může odstoupit od smlouvy také pokud je kupující v prodlení se zaplacením faktur nebo jestliže neodebere zboží zaslané na dobírku.

Obě strany mohou smlouvu také zrušit vzájemnou dohodou. S touto dohodou musí Prodávající výslovně souhlasit. Základní podmínkou je vrácení zboží nepoužitého, nepoškozeného a kompletního, pokud je to možné i v původním obalu. Nelze vrátit zboží, které bylo upravováno dle individuálního přání zákazníka.

Kupující-Spotřebitel může učinit Odstoupení od smlouvy dle par.1820-1837 zák.,89/2012Sb Občanský zákoník – spotřebitelská smlouva na dálku. Tuto možnost má pouze Kupující který je Spotřebitelem, tj. zboží nekoupil jako podnikatel, a pokud byl prodej uskutečněn prostřednictvím komunikace na dálku-přes e-shop. Lhůta pro toto odstoupení je nejpozději do 14 kalendářních dnů. Tuto možnost nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Pokud je zboží mezitím poničeno, opotřebováno či jinak ztratilo na hodnotě, má Prodávající právo tuto hodnotu započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady spojené s vrácením zboží nese Spotřebitel. Prodávající vrátí Spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně původních nákladů na dodání, a to nejpozději do 14dnů ode dne kdy mu bylo zboží fyzicky vráceno. Nelze takto vrátit zboží individuálně upravované dle zákazníkových požadavků, nebo zboží které bylo vyňato z obalu a nelze jej vrátit z hygienických důvodů.

Pro odstoupení je možno využít také vzorový formulář .....

Další ujednání:

Výkresy, modely, technická dokumentace a veškeré jiné technické informace předané kupujícímu z důvodu dodání výrobku (dále jen „výrobek“), zůstávají ve vlastnictví Prodávajícího a nesmí být použity k jinému účelu než montáži, rozběhu, provozu a údržbě výrobku. Dále nesmí být ani kopírovány, reprodukovány, dále předávány nebo s nimi nesmí být jiným způsobem seznámena třetí strana bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Kupující i prodávající jsou současně povinni vzájemně respektovat své know-how, patenty, ochranné známky a veškerá další obdobná práva. Uvedené povinnosti platí i po ukončení smluvního vztahu.

Výroba výrobku podle specifikace kupujícího:

V případech, kdy Prodávající vyrábí podle specifikace Kupujícího a proti Prodávajícímu bude následně vznesena reklamace třetí strany na porušení jejího patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu veškeré ztráty a škody s tím spojené.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), má Prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a vrátit Kupujícímu uhrazenou částku. Nenese přitom odpovědnost za škody vzniklé tímto Kupujícímu.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají že se budou řídit právem České republiky.

Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s vymáháním případných pohledávek včetně nákladů spojených se zasíláním upomínek.

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající může postoupit svoji pohledávku vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího po dobu 5ti let. Na základě písemné žádosti je možno Kupujícímu zaslat po tuto dobu opis Smlouvy včetně Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.1.2023.