Stále přidáváme zboží do e-shopu. Pokud něco nenajdete. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Reklamační řád

Společnosti AUŘEDNÍK LOŽISKA s.r.o., Havlíčkova 77, 26701 Králův Dvůr, platný od 1.1.2023

1.  Všeobecná ustanovení

1.1. Reklamační řád byl zpracován dle  zákona č. 89/2012 Sb.(občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších   předpisů. Vztahuje se na veškeré dodávky zboží uskutečněné v rámci podnikatelské činnosti Prodávajícího v rámci běžného prodeje i prodeje přes e-shop. 

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí závaznými předpisy, zejména par.1914 až 1925, par.2099, par.2117, par.2161 až 2174 zák.89/2012Sb.

1.2 Kupující (zákazník) může ve vztahu k prodávajícímu vystupovat jako Spotřebitel nebo Podnikatel, a jejich práva se mohou v některých ustanoveních lišit, v souladu se zákonnou úpravou.

1.3 Reklamační řád  je nedílnou  součástí Obchodních podmínek.

1.4 Reklamační řád  je pro konkrétní obchod platný ve znění ke dni uzavření kupní smlouvy. Aktuální znění je vždy dostupné na webových stránkách Prodávajícího.

2. Odpovědnost prodávajícího za jakost a vady zboží    

2.1   Prodávající  odpovídá kupujícímu,  že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že:

Zboží má ujednané vlastnosti, hodí se k požadovanému účelu a odpovídá jakostí. Chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z  odpovědnosti za vady – osobní odběr

okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží je převzetí zboží. Kupující kontroluje úplnost a nepoškozenost zboží při přebírání.

Práva z  odpovědnosti za vady – doručení přepravní službou

zjevné poškození Zboží nebo obalu při doručování je třeba ihned sepsat do předávacího protokolu přepravce, případně není Kupující povinen takovéto Zboží od přepravce převzít.

Práva z  odpovědnosti za vady- kupující podnikatel

2.2   Mezi  podnikateli  není  uplatněna  ochrana  spotřebitele  při prodeji zboží a neplatí  zde zákonná 24měsíční záruka.  Prodávající odpovídá  pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i  když se tyto projeví  až  po převzetí. Neodpovídá tedy za vady, které vznikly později. Prodávající se  dobrovolně   zavazuje  poskytnout  kupujícímu podnikateli  záruku 12 měsíců za  jakost zboží.

Práva z vad - kupující spotřebitel

2.3   Právo  z  vad  může   kupující   spotřebitel  uplatnit,   jestliže  se  na  zboží vyskytnou vady  do 24 měsíců od převzetí.  Projeví-li  se vada  v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.4   Je-li    na   prodávané  věci,   jejím   obalu   nebo  návodu  k   ní   připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

2.5   Záruční  doba  začíná  běžet   převzetím   zboží   kupujícím  spotřebitelem. Záruční doba  se prodlužuje  o dobu,  po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

3. Odpovědnost kupujícího

    (práva plynoucí z odpovědnosti za vady)

 

3.1   Právo na  reklamaci zboží se nevztahuje  zejména na případy, kdy závada
nebo poškození vzniklo z těchto příčin:

běžným opotřebením způsobeným obvyklým používáním

mechanickým poškozením

živelnou pohromou (zásah vyšší moci)

používáním v nevhodných podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickým složením a mechanickými vlivy,

nedovoleným zásahem do zboží (mechanické úpravy, lepení, změna konfigurace apod.),

neodbornou instalací a obsluhou,

u  zboží  prodávaného   za  nižší  cenu za vadu, pro  kterou  byla nižší  cena ujednána,

u použitého zboží  za vadu  odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím,

 právo   z   vadného   plnění  (na   reklamaci)   kupujícímu   nenáleží,  pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil nebo pokud kupující před převzetím zboží věděl,  že zboží má vadu.

3.2   Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.   Případné  prodlení   při  pokračujícím  užívání   zboží  může   zapříčinit prohloubení  vady a  znehodnocení zboží  nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných  příčin  současného  stavu  zboží  a  může  být   důvodem   zamítnutí reklamace.

3.3   Prodávající  je  oprávněn  odmítnout  přijetí  zboží  na  reklamaci,  pokud je zboží  nebo  jeho  součásti   znečištěny  a  nebo  pokud  zboží  není   předáváno v souladu s hygienickými předpisy a zásadami.

4. Postup reklamace (způsob podání, uplatnění a vyřízení)

Základní podmínky pro uznání reklamace

4.1   Vyskytne-li se u zakoupeného zboží  v záruční době vada, která je v rozporu s právy z odpovědnosti za vady (Odpovědnost prodávajícího), má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Práva z vad – uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit osobně na pobočkách kupujícího,

nebo reklamované zboží zaslat řádně a vhodně zabalené, vlastním nákladem přepravní službou na adresu: AUŘEDNÍK LOŽISKA s.r.o., Havlíčkova 77, 26701 Králův Dvůr.

Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku, taková zásilka nebude od přepravce převzata.

Při reklamaci musí kupující povinen identifikovat doklad, na základě kterého reklamaci uplatňuje - doporučujeme přiložit kopii původního prodejního dokladu

a detailní popis reklamované závady.

Pokud bude zboží hygienicky závadné (špinavé, mokré, plesnivé atd.) nebo nekompletní, bude reklamace ihned zamítnuta.

4.2   Za vadu nelze považovat  závadu (poškození)  zboží,  které vzniklo z důvodů na straně kupujícího – viz výše.

4.3   Záruční dobu  nelze  zaměňovat  s  údajem o životnosti  zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke  svým   vlastnostem,  danému  účelu  a   rozdílnosti   v  intenzitě  jeho  užívání vydržet.  Záruční  doba  je  obecná   administrativní   lhůta,  která  nemá  žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

4.4   Prodávající při převzetí reklamace vydá Kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol. Zde budou obsaženy informace o datu přijetí reklamace, obsahu, preferovaném způsobu vyřízení. Pokud Kupující-Spotřebitel Zboží zaslal přepravní službou, bude mu reklamační protokol zaslán na e-mail.

4.5   Prodávající  rozhodne o reklamaci  co nejdříve. Pokud reklamaci uplatňuje kupující spotřebitel, musí být reklamace vyřízena  nejpozději  30  dnů  ode  dne  uplatnění  reklamace, pokud  se prodávající  se spotřebitelem nedohodne  jinak. Pokud    reklamaci  uplatňuje  kupující  podnikatel,   je   lhůta  pro  vyřízení
reklamace smluvně dohodnuta na  dobu  30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba   přiměřená   podle   druhu   výrobku   či   služby  potřebná  k  odbornému posouzení vady.  V případě  prodloužení doby  z důvodů  uvedených výše, musí prodejce vyřídit reklamaci alespoň ve lhůtě přiměřené.  Lhůta pro vyřízení reklamace  je  pozastavena  v  případě,  že prodávající neobdržel   od   kupujícího   veškeré   podklady   potřebné   pro  řádné  vyřízení reklamace nebo zboží nedodá kompletní. Lhůta začne opět běžet až po dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

4.6   Kupující  je  povinen  poskytnout  prodávajícímu  veškerou  součinnost  k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění  (včetně  vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

4.7   O vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího telefonicky, e-mailem nebo SMS. Pokud je dohodnuto že si Kupující Zboží ze záruční opravy vyzvedne osobně, musí Kupující předložit doklad, který obdržel při přijetí Zboží do reklamace, popř. Musí prokázat svoji totožnost.

Vyzvednou Zboží z reklamace je nutné maximálně do 2měsíců od vyzvání, po této lhůtě může být naúčtováno skladné.

Obě strany se můžou dohodnout na zaslání Zboží přepravní firmou.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění  reklamace.

Odstoupení od smlouvy v rámci reklamace

4.8   Kupující Spotřebitel  je oprávněn odstoupit  od smlouvy v rámci reklamace v  případech  uvedených v občanském zákoníku  Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku,  kdy  je  mu předáno  nebo doručeno  prohlášení  kupujícího spotřebitele  o odstoupení  od smlouvy,  pokud  jsou  splněny  všechny  zákonné podmínky  dle §2001  a násl.  občanského  zákoníku.  V  případě  odstoupení  od smlouvy  se smlouva od počátku  ruší a smluvní strany  jsou si povinny vrátit vše,co si na jejím základě poskytly.